Umowa zlecenie a umowa o dzieło – różnice

Definicje

Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o pracę są umowami cywilno-prawnymi, oznacza to, że są zawierane na podstawie kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy.

Umowa zlecenie nie podlegając pod kodeks pracy nie liczy się do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. urlop wypoczynkowy, nadgodziny, płatne L4. Jest to jedynie umowa cywilno-prawna regulowana przez kodeks cywilny (art. 734 – 751. W przypadku takich umów mówimy o zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Natomiast zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy określone czynności prawne (zazwyczaj usługę), będące przedmiotem umowy. Osoba zatrudniona na zleceniu podlega jednak obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, a sam może sobie opłacić składki chorobowe.

Umowa o dzieło nie jest zaś objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Dzieło może być określone jako materialne (np. meble) lub niematerialne (przeprowadzenie ankiet). W przypadku tej umowy mówimy o wykonawcy i zamawiającym. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się stworzyć określone dzieło, zamawiający zaś ma zapłacić wynagrodzenie. Wykonawca ma mieć dużą swobodę w wyborze technik wykonania dzieła, sam ustalać ma również czas i miejsce pracy.

Podobieństwa

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie są w nieco gorszej sytuacji, niż osoby pracujące na umowie o pracę. Spowodowane to jest tym, iż wykonujący pracę na podstawie tych umów nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu. W przypadku zaś wyrządzenia szkód zamawiającemu lub osobie trzeciej, odpowiadają całym swoim majątkiem. Na tych umowach można też pracować bez ograniczeń czasowych, tzn. strony mogą podpisywać te umowy, jak długo zechcą.

Różnice

Po pierwsze, umowa o dzieło jest umową odpłatną. Strony nie mogą umówić się na wykonanie przedmiotu umowy bez wynagrodzenia. Nieco inaczej jest w zleceniu, ponieważ umowa zlecenie może być płatna lub bezpłatna. W przypadku płatnej umowy, powinien być określony czas wypłaty wynagrodzenia. Może to nastąpić po wykonaniu całego zlecenia lub jego określonej części, to zależy od zapisów.

Po drugie, umowa o dzieło nie jest obowiązkowo oskładkowana, tzn. odprowadza się od niej składek ubezpieczeniowych – wyjątkiem jest umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą, z którym mamy już umowę np. o pracę).

Po trzecie, w przypadku umowy zlecenie obowiązek odprowadzania składek zależy czasami od tego, kogo zatrudnia się na tę umowę ( w przypadku studentów do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUS). Inne osoby muszą być jednak oskładkowane.

Po czwarte, zlecenie daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli oczywiście spełnimy warunki do otrzymywania takiego świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *